Центр антиковедения ЯрГУ
   
 

Liber de lingua Latina viva. Caput VII. In pantopolio


Для цитирования представленного учебного пособия используйте: [Следников А.Г. 2013, 14 октября. Электронное учебное пособие "Книга о живой латыни. Liber de lingua Latina viva". ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Научно-образовательный Центр антиковедения ЯрГУ. http://antik-yar.ru/main/liber-de-lingua-latina-viva]

© Все права защищены. Автор-составитель: А.Г. Следников.
Полное или частичное копирование представленных материалов разрешено только с согласия автора-составителя и при наличии активной ссылки на источник.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2013621340 «Электронное учебное пособие “Книга о живой латыни. Liber de lingua Latina viva”», Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 14 октября 2013 г.

ALEXII VESTIGIARII
LIBER DE LINGVA LATINA VIVA

CAPVT VII

IN PANTOPOLIO

↑Rursus ad indicem

Nātālia, Dēmētriī soror, et amīca eius Barbăra puellae et pulchrae, et emācēs sunt. Quae enimvērō est mulier, cuī ēlegăntī cultū cōnspĭcī displiceat? Ergō Sōlis diē ad “Ūniversum”, novum et magnum pantopōlium, in suburbiō ut plērăque dē genĕre hōc situm, ūnā viam faciunt. “Ūniversī” aedificium duōrum tabulātōrum scālīs volūbilĭbus et trānslātiōne megalophōnĭcā et cafēīs īnstrūctum est.

Tēleoptĭcīs commendātiōnĭbus ubīque in pantopōliō omnēs mercēs emptōrĭbus offeruntur: ab mūcinniō ūsque ad supellectĭlem coquīnārem. Mēnsae tabernāriae ita sunt, ut in perambulandō īnspĭcī vix sine vertīgĭne oculōrum animīque possit; enimvērō nesciās, quid tibī velīs.

Nec autem Nātālia nec Barbăra, quae tabernās īnspiciendās cūrant duās: ūnam ēscāriōrum, altĕram textilium; ibī ā Barbărā pērŭla coriācea et vās figlīnum Sērĭcum emuntur, pēlūsia et gunna ā Nātāliā comparantur. Cum autem Nātālia utrŭmque vestīmentum induendō probat, pēlūsia huīc bene convenit, sed gunna nimis longa est, quam ob rem gunna brevĭor affĕrtur…

Novīs tandem emptiōnĭbus contĕntae ūnā domōs revertuntur. “Profectō diem nōn perdĭdī”, utrăque puella sēcum cōgĭtat.

Exercitationes

I. Fōrmāte locūtiōnēs:

ēmptum / grātulātum… …probāre
ad pantopōlium… …calceāmenta acquīrĕre
in tabernā textilium nova vestīmenta… …solvĕre
in sūtrīnā sibī… …īre
vestīmenta induendō… …emĕre
necesse est, (ut) fōcāle… …viam facĕre
pecūniam prō novīs emptionĭbus … …iaccae conveniat

II. Convertĭte in Latīnum et respondēte ad interrogātа:

1. Куда в воскресный день направляются Наталия и Варвара? 2. Как называется супермаркет, и где он находится? 3. «Универсум» – это современный супермаркет? 4. Что можно купить в «Универсуме»? 5. Какие отделы супермаркета посещают подруги чаще всего, и куда они идут сегодня? 6. Что они хотят там приобрести? 7. Довольны ли девушки купленными вещами?

III. Complēte tabǔlam:

vestītus virīlis vestītus muliĕbris

calceāmenta (-ōrum n), pēlūsia (-iae f), vestis (-is f) mātūtīna, petăsus (-ī m), fōcāle (-is n), camīsia (-iae f), costūma (-ae f), calceāmenta (-ōrum n) campestria, gunna (-ae f), brācae (-ārum f), iacca (-ae f), vestis (-is f) muliĕbris, thōrāx (-ācis m) lāneus, camīsia (-iae f) nocturna, calceī (-ōrum m) muliĕbrēs, amicŭlum (-ī n), umbella (-ae f), amictōrium (-iī n) collāre, rīca (-ae f), subūcŭla (-ae f), hypozōnium (-iī n), sublĭgar (-āris n), impīlia (-iōrum n), strophium (-iī n), colobium (-iī n), vestis (-is f) dormītōria, vestis (-is f) campestris, calceāmenta (-ōrum n) domestĭca

IV. Cōnsilia dē mūnĕre nātālīciō

■ Rogō, num sciās, quid diē nātālī fīliae dōnēmus?

■ Placet, rēctē iūdĭcās.
○ Quid sentīs dē brācīs trilīcĭbus?

Quid dē fīliō (socĕrō, socrū, fīliō frātris, sorōris fīliā, parentĭbus, frātre, nepōte, neptī)?

V. Īnspicĭte fōrmam pantopōliī et respondēte ad interrogātа:

■ Dīc, rogō, quō locō tabernam alimentāriam inveniam? ○ In pedeplānīs, ad sinistram scālārum volūbilium sita est.

Quid dē tabernā mercium odōrum (īnstrūmentōrum domesticōrum, apparātuum āthlēticōrum, textilium, īnstrūmentōrum mūsicōrum, dēliciārum fēminārum, tabernā librāriā, sūtrīnā, caupōnā, cellā tēlephōnĭcā)?

pedeplāna

tabulātum prīmum

VI. Exquīrĭte ab emptōrĭbus, ubī in pantopōliō alĭquid vēndātur:

○ Licet rogāre? Ubī in pantopōliō calceāmenta invenīrī possunt? ■ Sī tibī calceāmentīs opus est, perge ad sūtrīnam in prīmō tabulātō.

emenda:

taenia (-iae f), māchĭna (-ae f) cafeāria, brācae (-ārum f), tōrta (-ae f), puerīlia crepundia (-iōrum n), rēticŭlum (-ī n) manubriātum, monīle (-is n), socolāta (-ae f), īconoscopium (-iī n) phōtographĭcum

VII. Respondēte ad interrogātа, verbīs locūtiōnibusque exercitātiōnis III ūtĕntēs:

○ Qua vestīmenta, cum crāstĭnō in graphēum ībis, induēs? ■ Gunnam et pēlūsiam induĕre volō.

in theātrum īre, in aulā āthlētĭcā corpus exercēre, domī manēre, in cīnēmatographēum īre, in audītōriō mūsĭcō concentum mūsĭcum auscultāre, virĭdia perambulāre, in philosophiā perīcŭlum probātiōnis subīre.

VIII. Complēte dialŏgum:

Vendĭtrīx: Quid placet, domĭne?

Emptor: Я хотел бы джинсы для дочери.

Vendĭtrīx: Quot annōs est nāta?

Emptor: Ей 16 лет.

Vendĭtrīx: Dīc, obsĕcrō, cuius numĕrī vestīmenta illī conveniant?

Ēmptor: Кажется, 42.

Vendĭtrīx: Quid dē hāc rē cēnsēs? Omnī ex parte ēlĕgāns esse vidētur.

Ēmptor: Да, джинсы в самом деле хороши. Сколько они стóят?

Vendĭtrīx: Haec fōrma 2000 rubĕlīs cōnstat.

Ēmptor: Спасибо. А где можно купить детские игрушки?

Vendĭtrīx: Pergās ad tabulātum prīmum.

IX. Compōnĭte dialŏgum secundum superius exemplum, verbīs locūtiōnibusque exercitātiōnis III ūtĕntēs.


↑Rursus ad indicem


© Все права защищены. Автор-составитель: А.Г. Следников.
Полное или частичное копирование представленных материалов разрешено только с согласия автора-составителя и при наличии активной ссылки на источник.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2013621340 «Электронное учебное пособие “Книга о живой латыни. Liber de lingua Latina viva”», Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 14 октября 2013 г.

Добавить комментарий