Центр антиковедения ЯрГУ
   
 

Liber de lingua Latina viva. Caput III. De familia mea


Для цитирования представленного учебного пособия используйте: [Следников А.Г. 2013, 14 октября. Электронное учебное пособие "Книга о живой латыни. Liber de lingua Latina viva". ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Научно-образовательный Центр антиковедения ЯрГУ. http://antik-yar.ru/main/liber-de-lingua-latina-viva]

© Все права защищены. Автор-составитель: А.Г. Следников.
Полное или частичное копирование представленных материалов разрешено только с согласия автора-составителя и при наличии активной ссылки на источник.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2013621340 «Электронное учебное пособие “Книга о живой латыни. Liber de lingua Latina viva”», Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 14 октября 2013 г.

ALEXII VESTIGIARII
LIBER DE LINGVA LATINA VIVA

CAPVT III

DE FAMILIA MEA

↑Rursus ad indicem

Nunc autem narrābō vōbīs dē familiā meā, quae satis magna est. Nōs omnēs Geōrgiopŏlī, Russōrum urbe ōrnātissĭmā habitāmus. Praeter mē ipsum familiam nostram avia mea et parĕntēs meī et frāter meus et soror mea faciunt.

Egomet Dēmētrius Ivanov diē 11o m. Iūliī a. 1991o Geōrgiopŏlī nātus sum. Iam scītis mē in Acadēmīā Geōrgiopolītānā linguīs peregrīnīs studēre. Ego volō post studia habĭta arte interpretandī vīvĕre.

Sequĭtur, ut vōs meōs parĕntēs habeātis cognĭtōs. Pater meus Sergius Nīcolāī f. vocātur officiumque medĭcī vulnerāriī gerit. 45 annōs nātus est. At māter mea, Īrēna Valdemărī f. nōmĭne, lūdī magistrae mūnĕre fungĭtur. 3 annīs est minor, quam pater, ac faciē pulchrā. Cētĕrum avia mea cuī nōmen Catharīnae Iōannis fīliae, etsī senectūte gravis est, etiamnum vīvĭda et corpŏre et anĭmō. Quae haud procul ā nōbīs habĭtat, iam dūdum ēmerĭta est mūnĕre.

Ecce Alexander, frāter meus, quī quārtum annum agit et vīcēsĭmum. Nunc in societāte mercātōriā oeconŏmī officium gerit atque ūnā cum Iūliā collēgā, quam duōbus annīs ante sibī mātrimōniō iunxit, in ulteriōre rīpā Volhae habĭtat.

Praetereā soror minor nātū mihī est cuī nōmen Nātāliae. Hōc tempŏre in Acadēmīā medĭcōs professōrēs audit. Ab īnfante exemplō patris tracta mūnus medicīnāle cupit. Praetereā Scandinaviae scrīptōrĭbus et historiā et mūsĭcīs dēlectātur.

Nōs familiārēs invicem mīrā concordiā vīvĭmus. Modō forum, modō pantŏpōlia; modō mūsēa, modō aedificium concentuum mūsicōrum; modō stadium, modō ecclēsiam frequentantēs variē ōtium peragĭmus. Quī semper hospitālissĭmī sīmus, multōs amīcōs habēmus.

Exercitationes

I. Fōrmāte locūtiōnēs:

Geōrgiopŏlī…

familiam…

in ūniversitāte studiōrum…

officium medĭcī…

lūdī magistrae mūnĕre…

20 annōs…

faciē pulchrā…

mūnĕre…

alĭquam sibī mātrimōniō…

mīrā concordiā…     ōtium…
…gerĕre

…nātum (-am) esse

…iungĕre esse

…habitāre

…peragĕre

…ēmerĭtum (-am) esse

…facĕre

…fungī

…linguīs peregrīnīs studēre

…vīvĕre

II. Convertĭte in Latīnum et respondēte ad interrogāta:

1. В каком городе живет семья Дмитрия? 2. Из каких членов (семьи) она состоит? 3. Когда родился Дмитрий? 4. Чем он занимается? 5. Как зовут отца Дмитрия и кто он по профессии? 6. Сколько ему лет? 7. Как зовут мать Дмитрия и кто она по профессии? 8. Кто в семье занимается домашним хозяйством? 9. Александр, брат Дмитрия – моряк?  10. Он холост или уже женат? 11. Чем занимается Наталия, сестра Дмитрия? 12. Как домочадцы проводят свободное время?

III. Īnspicĭte stemma et respondēte ad interrogātа:

■ Quis est fīlius avī? ○ Fīlius avī est pater.
Parĕntēs patris – Māter mātris –
Frāter mātris – Pater virī –
Soror patris – Parĕntēs virī –
Fīlius māterterae – Soror virī –
Soror avuncŭlī – Fīlius māterterae –
Fīlia patruī – Pater aviae –
Lībĕrī virī – Lībĕrī fīliae –

IV. Narrāte dē quibusdam ex cognātīs stemmăte exercitātiōnis III effictīs:

Quis est hic (haec)?

Quī vocātur?

Quot annōs est nātus (-a)?
Quō mūnĕre fungĭtur?

Ubī habĭtat?

In quō locō opus facit?

V. Dīcĭte, quandō cognātī vestrī nātī sint et quotum nunc annum agant:

■ Quandō es nātus (-a)? ○ Ego diē 20o mēnse Februāriī annō 1982o nātus sum. Prīmum annum agō et trīcēsĭmum.

Quid dē parentĭbus tuīs (frātrĭbus etc.)?

VI. Dīcĭte, quis ex cognātīs annīs aut maior aut minor sit, quam vōs ipsī:

■ Frāter meus 36 annōs est nātus.
Quī 4 annīs est maior, quam ego ipsa.
○ Neptis mea 7 annīs est nāta.
Quae 50 annīs est minor, quam ego ipse.

VII. Recitāte dialŏgum:

■ Quō vīs, Petre? Nōnne līber operĭbus es hodiē?

○ Ita est, ut dīcis. Sed tamen sunt mihī alĭqua facienda…

■ Fac, quaesō, nē sērō domum redeās! Nam Andrēās et Fidēs Ivanov nōbīs cēnam condīxērunt.

○ Em, num rūrsus Moscoviae sunt?

■ Ibī semper assiduī vīvunt. Andrēae patruus enim in societāte mercātōriā iūris cōnsultī officium gerit.

○ At uxor eius quōmǒdō sē habet? Quam mūnĕre esse oportet iam ēmerĭtam…

■ … at nihilōmĭnus multīs operĭbus obrŭta est inter domestĭcōs parietēs.

○ Eia! Coniŭgēs iam fortăsse nepōtĭbus dēlectăntur.

■ Sīc est. Nam Helga, mea soror patruēlis, iam dūdum nūpta, duōs habet nātōs.

○ Nec mīrum! Quandō igĭtur convīvābĭtur?

■ Ad septĭmam.

VIII. Cantāte ūnā cantĭcum!

EXVL PATERNIS AB ORIS…1

Exul paternis ab oris
Tecto non timet flammas;
Nec adulterium noris,
Ne modo du- ,
Ne modo du- ,
Ne modo ducas ullas.

Tibia stridet arguta,
Pecten impellit chordas:
Recte perpende, tecum voluta,
Habeas an careas.

Nec incantatos plorabis,
Nisi habebis, canes,
Nec cum conviva pugnabis,
Dummodo so- ,
Dummodo so- ,
Dummodo solus cenes.

Tibia stridet arguta,
Pecten impellit chordas:
Recte perpende, tecum voluta,
Habeas an careas.

Abdicet filiam avus:
Amitam non amittes,
Nec morieris ignavus,
Si modo na- ,
Si modo na- ,
Si modo natus non es.

Tibia stridet arguta,
Pecten impellit chordas:
Recte perpende, tecum voluta,
Habeas an careas.

(PANCRATIVS ZELČENKO PETROPOLITANVS in Latīnum vertit)
ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ДОМА…

Если у вас нету дома,
Пожары ему не страшны.
И жена не уйдет к другому,
Если у вас
Если у вас
Если у вас нет жены.

Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь.

Если у вас нет собаки,
Ее не отравит сосед.
И с другом не будет драки,
Если у вас
Если у вас
Если у вас друга нет.

Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь.

Если у вас нету тети,
То вам ее не потерять.
И если вы не живете,
То вам и не
То вам и не
То вам и не умирать.

Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь.

(ALEXANDER ARONOV textum scrīpsit,
MICHAЁ
L TARIVERDIEV melōdiam composuit)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Carmen sequens depromptum est ex pagina domestica, q. e. http://610.ru/rest/lastrings/latinsongs.html


↑Rursus ad indicem


© Все права защищены. Автор-составитель: А.Г. Следников.
Полное или частичное копирование представленных материалов разрешено только с согласия автора-составителя и при наличии активной ссылки на источник.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2013621340 «Электронное учебное пособие “Книга о живой латыни. Liber de lingua Latina viva”», Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 14 октября 2013 г.

Добавить комментарий