Центр антиковедения ЯрГУ
   
 

Liber de lingua Latina viva. Caput I. Salvete, amici!


Для цитирования представленного учебного пособия используйте: [Следников А.Г. 2013, 14 октября. Электронное учебное пособие "Книга о живой латыни. Liber de lingua Latina viva". ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Научно-образовательный Центр антиковедения ЯрГУ. http://antik-yar.ru/main/liber-de-lingua-latina-viva]

© Все права защищены. Автор-составитель: А.Г. Следников.
Полное или частичное копирование представленных материалов разрешено только с согласия автора-составителя и при наличии активной ссылки на источник.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2013621340 «Электронное учебное пособие “Книга о живой латыни. Liber de lingua Latina viva”», Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 14 октября 2013 г.

ALEXII VESTIGIARII
LIBER DE LINGVA LATINA VIVA

CAPVT I

SALVETE, AMICI!

↑Rursus ad indicem

Salvēte, amīcī! Quōmŏdō vōs habētis? Sī vōs valētis, bene est, ego valeō. Nōmen mihī est Dēmētriō Ivanov, Geōrgiopŏlī habĭtō. Vīgĭntī iam annōs nātus sum et sum studiōsus: in litterārum ūniversitāte linguīs peregrīnīs studeō. Bene Anglĭcē ac Germānĭcē loquor, nunc vērō linguam Latīnam discō. Lingua Latīna mea nōn ita bona est, quā dē causā summō studiō in littěrīs versor.

In ōtiō dō īnstitūtiōnem subsidiāriam, puerōs et adultōs linguā Anglĭcā ac Germānĭcā ūtī doceō. Vespertīnō tempŏre saepissĭmē librōs legō. Magna est mihī librōrum cōpia, librī novī et vetěrēs et Russĭcī et peregrīnī intersunt. Plērumque opěra optimōrum Ruteniae scriptōrum fābulāsque historĭcās legō. Ergō vespertīnō tempŏre in sessibŭlō sedēns sēmihōram legendō dēgō.

Familiāritātēs meae et multae et variae sunt. Nam cum aliīs habeō cotīdiānam commūniōnem in aedĭbus Acadēmĭcīs vel domī vel in pūblĭcō praesěntem, cum aliīs autem epistolāria colloquia. Magnum mihī auxilium pandesmos fert. Enim vērō facultātēs Latīnē scribendī et quoque loquendī per pandesmon acquīrī possunt. Numerōsa sunt hodiē locutōria Latīna, en tantum duo: http://linguaeterna.com et http://schola.ning.com. Advenīte!

Exercitationes

I. Complēte tabǔlam:

Russĭcē Anglĭcē Germānĭcē Latīnē / Graecē / Hebraicē
Николай Nick Klaus Nīcolāus
Евгений Eugen
Георгий George
Алексей Alexis
Василий
Иван Iō(h) annes
Михаил Michael
Андрей Andrēās
Фома Thomas
Елена Helen Helĕna
Ирина
Екатерина Katharina Catharīna
Светлана Phōtinē

II. Dēclīnāte nōmĭna Latīna et Graeca suprā memorāta in casūs et numĕrōs

III. Convertĭte in Latīnum et respondēte ad interrogāta:

1. Как зовут молодого человека? 2. Где он живет и сколько ему лет? 3. Где учится и что изучает Дмитрий? 4. На каких иностранных языках говорит Дмитрий? 5. Как он проводит свое свободное время? 6. Есть ли друзья у Дмитрия? Кто они? 7. Каким образом Дмитрий учится писать и говорить по-латыни? 8. С какой целью мы учимся писать и говорить по-латыни?

IV. Complēte lacūnās, rēctīs verbōrum fōrmīs ūtĕntēs:

vocāris / est / vocātur / vocor / est / vocārisne /
sumus / vocăntur / sunt / estis / sum

a) □ Quī vocāris?

● Ego vocor Iōhannes.
e) □ Quī ______?

● Nōmĭna illīs _____ Andrēae

et Paulō.
b) □ Quī ______?

● Nōmen mihī ______ Iūliae.
f) □ Quī ______?

● Collēgae ______.
c) □ Quis ______ Alexander?

● Ego ______.
g) □ Quō mūnĕre fungěris?

● Ego magister ______.
d) □ ______ Helĕna?

● Ita ______.

V. Complēte lacūnās, rēctīs verbōrum extremitātĭbus ūtĕntēs:

1. Magister studiōsōs salūt_. 2. Mihī cantā_ placet. 3. Puerī lūd_ (играют). 4. Dēmētrī, quid hodiē ag_? (делаешь) 5. Ad studiōrum ūniversitātem propĕr_ (спешу). 6. Quid scrīb_? (пишете). 7. Bene ambǔl_! 8. Ubī labōr_? (работаешь) 9. Optĭmē disc_ (учится). 10. Petropŏlī habitā_ (живем). 11. Ūnum frātrem et ūnam sorōrem habe_ (имею). 12. Quam diu linguam Latīnam disc_? (изучаете). 13. Īnscrīb_ (напиши), quaesō, hŏc in tabǔlā! 14. Moscoviam ven_ (мы едем). 15. Unde ven_? (идешь) – ē theātrō. 16. Hōrā septĭmā surg_ (она встает). 17. Nōlīte ad mē venī_ hodiē.

VI. Complete lacunas, rectis substantivorum extremitatibus utentes:

1. In ōti_ amīc_ meōs vīsĭtō. 2. Pater fīli_ su_ salūtat. 3. Epistǔl_ accipit. 4. Omnēs homĭnēs parĕnt_ habent. 5. Quot līberī in famili_ tu_ sunt? 6. Nōm_ amīcīs meīs sunt Petrō et Alexiō. 7. Ubī cognātī tuī habĭtant? – Quīdam Plescovi_, cētĕrī Neāpŏl_ Īnferiōr_. 8. Quot ann_ nātus (nāta) es? – Duodēvīgintī ann_. 9. Mīlia studiōs_ in Acadēmīā nostrā littĕrīs student. 10. Quot lingu_ loquĕris? – Duābus: Anglĭc_ et Francōgallĭc_. 11. Quis est homō, quī multum ōti_ habĕat? 12. Ūterĭsne lingu_ Latīn_? – Nōn bene ūtor.

VII. Convertĭte dialŏgum in Russĭcum:

□ Avē! Ecquid grātum mihī faciēs?

● Faciam anĭmō libentī. Dīc, quid sit?

□ Prīmum hīc adsum et nunc decānī sēdem quaerō…

● Incipĭsne annum Acadēmĭcum prīmum? Quid est tibī nōmen?

□ Nīcolaō.

● Salvē, Nīcolāe! Ego vocor Cōnstantīnus. Unde venīs?

□ Vologdā. At tū?

● Geōrgiopŏlī. Sed nōn sum dē hāc Acadēmīā, nam in studiōrum ūniversitāte sum studiōsus paedagōgicōrum.

□ Ităne est? Nōnne in scholā historicōrum?

● Hāc potissĭmum scholā, rēctē dīcis!

□ Soror mea Tatiāna, Orlova nōmĭne, eōdem locō studiōsa est.

● Ain’ tū? Tatiāna Orlova, quae hōc annō in natandō lūdīs Olympĭcīs vīcit? Quō factō nōn tantum et ūniversitātī studiōrum nostrae et urbī in dēliciīs facta est, sed etiam terrae tōtī!.. Rēvērā autem in tēleoptēre saepius vidētur, quam in aedĭbus Acadēmĭcīs.

□ Hodiē quidem domī adest. Sī placet, venī ad convīvium.

● Age, veniam. Quod autem ad decānī sēdem tibī inveniendam, ecce audītōrium ducentēsĭmum octāvum.

VIII. Estne hŏс rēсtum? Estne hŏс falsum?

1. Nīcolāus est studiōsus, quī hōc annō Acadēmīam absolvet.

2. Cōnstantīnus, disciplīnae historĭcae studiōsus, Nīcolaō viam ad decānī sēdem mōnstrat.

3. Uterque iuvenis Geōrgiopŏlī habĭtat.

4. Tatiāna, Cōnstantīnī soror, natātrīx praeclāra, lūdīs Olympĭcīs nūper vīcit.

5. Tatiāna natandī causā scholās saepissĭmē praetermittit.

6. Professōrēs et magistrī Acadēmĭcī, etsī Tatiānae absentiam vitupĕrant, tamen victōriīs eius gaudent.

7. Tatiānā domum reversā Nīcolāus Cōnstantīnum ad cēnam vocat (invītat).

IX. Complēte tabǔlam:

Cōnstantīnus Nīcolāus Tatiāna
urbs, in quā habĭtat
mūnus,

quō fungĭtur
studia acceptissĭma


ПРИМЕЧАНИЯ

Cfr: Novogardia Minor, Novogardiensis. i. q. Nishnii Nowgorod (Graesse 1972: III, 49).


↑Rursus ad indicem


© Все права защищены. Автор-составитель: А.Г. Следников.
Полное или частичное копирование представленных материалов разрешено только с согласия автора-составителя и при наличии активной ссылки на источник.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2013621340 «Электронное учебное пособие “Книга о живой латыни. Liber de lingua Latina viva”», Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 14 октября 2013 г.

Добавить комментарий